KONTAKTY

BARF MAJO
Uhercice 10
67107 Uhercice
tel: +420777474303
info(a)barfmajo.cz

NOVINKY

arr3Proč nakoupit právě u nás?   Na nic si nehrajeme. Pokud nečemu rozumíme, rádi pomůžeme, poradíme.  Nejsme prošpikovaný... arr3Náš obchodBarf, čerstvé, syrové maso pro psy. Ručíme za kvalitu , vyrábíme z potravinářské kvality. Maso,...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 34 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatele (prodávajícího):

Yvonne-Andreea Verman

sídlem: Uhercice 10, 67107 Uhercice

IČO: 88740188, DIČ: CZ 683062528

doručovací adresa: Uhercice 10, 67107 Uhercice

telefonní kontakt: 777 474 303

e-mail: info@barfmajo.cz
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.masomajo.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Yvonne-Andreea Verman, a kupujícího (zákazník, spotřebitel) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Obchodní podmínky může prodávající měnit a doplňovat, nejsou tím však dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vymezení pojmů

1.   Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující – spotřebitel a na druhé straně prodávající, konající v rámci své podnikatelské činnosti.

 

2.   Prodávajícím je Yvonne-Andreea Verman, jako provozovatel internetového obchodu www.barfmajo.cz. Yvonne-Andreea Verman je podnikatelský subjekt, který při uzavírání či plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

3.   Zákazníkem je „kupující“.

 

4.   Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupní smlouva a její uzavření

1.  Internetový obchod prodávajícího, Yvonne-Andreea Verman., je prodávajícím provozován na internetové adrese www.barfmajo.cz a obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Cena jednotlivého zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Na internetové adrese www.barfmajo.cz prodávající rovněž uvádí informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

2.  Kupující si objednává zboží nabízené na internetových stránkách prodávajícího www.barfmajo.cz. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

 

3.  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení (akceptace) objednávky (návrhu kupní smlouvy) prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

4.   Uzavřením kupní smlouvy kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady vzniklé kupujícímu na použití těchto komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

 

6.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, není volně přístupná, avšak prodávající je povinen ji na požádání kupujícímu poskytnout.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENU ZBOŽÍ A PŘÍPADNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY MŮŽE KUPUJÍCÍ UHRADIT PRODÁVAJÍCÍMU NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

1.   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

2.   v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300257448/2010 vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od objednani zboží uvedené v kupní smlouvě.

6.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu předává prodávající kupujícímu v tištěné podobě v okamžiku doručení objednaného zboží.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý další den skladování navíc a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen plně uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Svým podpisem v rozvozové tabulce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaný výrobek je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný produkt má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem či jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro produkt takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití výrobku uvádí nebo pro který se výrobek obvykle používá.

3.   V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou poškozeného produktu za produkt totožný bez vad nebo výměnou za produkt bez vad, s podobným složením a vlastnostmi jako původní, poškozený produkt; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů anebo spočívajících ve hře a loteriích.

2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do tří (3) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (sníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení ze strany kupujícího, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího.

8.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 07. 2016

 


Objednávky NEMRAŽENÉHO a MRAŽENÉHO zbozi:
1) můžete si vybrat zaslani s zásilkovou službou GEIS nebo vyzvednout na adrese : Uherčice 10, 67107 Uherčice u Znojma .
2) máte možnost vybrat si platbu předem nebo na dobírku
3) zboží je odesláno během 2 pracovních dnů, v případě, že s Vámi potřebujeme cokoliv konzultovat, budeme Vás telefonicky kontaktovat.


1. Minimální závozové množství:
Objednavka za 500 kč  + poplatek 160  dopravně
Nad 501 Kč - 160 kč  dopravně 

ZWFhMGQ3